marka tescil VERGİ ÖDEVİ « Markalar Ve İnsanlar
Markalar Ve İnsanlar

VERGİ ÖDEVİ

Türk […]

VERGİ ÖDEVİ
22 Aralık 2016 - 12:11 'de eklendi.

Türk Hukukunda vergilendirme yetkisi, temelini T.C. Anayasası’ndan almaktadır. Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücüdür.

Vergi, T.C. Anayasası’nın 73. maddesinde siyasi haklar ve ödevler başlığı altında bir ödev olarak düzenlenmiştir. T.C. Anayasası’na göre;
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.”

Vergi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi usul ve esasları ile yerine getirilmediğinde uygulanacak olan cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu kapsamında, vergi ödevlerine aykırı fiiller, vergi kabahatine veya vergi suçuna konu olmaktadır.

Vergi suçunun tanımı Vergi Usul Kanununda (‘‘VUK’’) yapılmamıştır. Vergi ceza hukukunun temel kavramı olan vergi suçu; yasalarla ödevli bulunan vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu tarafından ya da vergilendirme işlemlerindeki görevliler tarafından vergi kanunlarında gösterilen maddi ve biçimsel yükümlülüklere aykırı olarak işlenen fiillerdir.
VUK’un 8. maddesi kapsamında vergi mükellefi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişi iken vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.
Vergi suçları için mahkemeler (adli yargı) tarafından hapis cezası ve adli para cezası uygulanmaktadır.
VUK kapsamında düzenlenmiş vergi suçları; kaçakçılık, vergi mahremiyetini ihlali, mükellefin özel işlerini yapmadır.

Vergi hukukunda kabahat sayılan bir fiil ise, vergi idaresi tarafından tespit edilmekte ve bu fiillere idarî para cezası ve idari tedbirler uygulanmaktadır. Ceza hukukunda gerçekleşen değişiklikler sonucunda, kabahatler suç olmaktan çıkarılmış, vergi kabahatleri, kabahatler hukuku kapsamına alınmıştır.
VUK kapsamında düzenlenmiş vergi kabahatleri; vergi ziyaı, genel usulsüzlük, özel usulsüzlüktür.

Vergi ziyaı kabahatine değinecek olursak; VUK’un 341. maddesinde ‘’vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik ettirilmesini ifade eder.’’ şeklinde tanımlanmıştır.
Örnekle açıklanacak olursa; beyan yükümlülüğü bulunan, ticari, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden bir mükellefin, beyanname verme süresi geçtiği halde bu kazançları için beyanname vermemesi ya da beyannamenin süresinde verilmesi ancak gelirin veya verginin eksik gösterilmesi halinde vergi ziyaını oluşacaktır.

VUK’un 344. maddesi uyarınca;
Vergi ziyaına sebebiyet verildiği taktirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.

T.C. Anayasası’nda da belirtildiği üzere, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Mükelleflerin vergi cezaları ile karşı karşıya kalmaması için hukuka uygun fiillerde bulunarak ödevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında yeni hukuki düzenlemeler çerçevesinde vergi konusundaki af ve benzeri uygulamaların takibi ile de mükellefler daha uygun koşullarda yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

Av. Efe Ülken
efe@ulken.av.tr

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER